Kunststof bakken en pallets

Disclaimer

Inhoud van de website

Alpac geeft geen enkele garantie omtrent de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie vermeld op deze website. Aansprakelijkheid van Alpac betreffende materiele of immateriële schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie op deze website is uitgesloten. Voor zover deze website prijsaanbiedingen bevat, dan gelden deze als een uitnodiging om met Alpac in onderhandeling te treden en niet als een voor aanvaarding vatbaar aanbod.. Alpac behoudt zich het recht voor om zonder (voorafgaande) mededeling (gedeeltes van) de tekst van de website of daarop vermelde aanbiedingen te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Alpac heeft geen invloed op de kenmerken en inhoud van enige pagina waarnaar op de site van Alpac geplaatste hyperlinks of andere koppelingen verwijzen. Alpac is niet aansprakelijk voor enige schade die de bezoeker van deze website lijdt als gevolg van het bezoeken van deze gekoppelde websites. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Alpac vereist.

Indien en voor zover blijkt dat op (een gedeelte van) deze bepaling geen beroep kan worden gedaan, komt aan deze bepaling wat betreft inhoud en strekking een betekenis toe die zoveel mogelijk met de originele bepaling overeenstemt maar waarop wel een beroep kan worden gedaan en laat dit onverlet de geldigheid van het overige bepaalde.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, teksten, afbeeldingen, foto´s en illustraties op deze website (“de Data”) en de vormgeving van deze website zijn beschermd door de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen de Data niet worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Alpac. Het opvragen en bekijken van de Data en het maken van prints voor eigen gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen